سفارش تبلیغ
صبا ویژن

منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش

روزگاری بود که تخته سیاه ها دیوار بودند و دانش آموزان هوشمند...اما...امروزه تخته سیاه ها هوشمندودانش آموزان دیوار!!!

راهنمای مدل ارزشیابی

راهنمای مدل ارزشیابی

 


دربرنامه ریزیآموزشیودرسیانواعمختلفارزشیابیمتداولاست.

دراینقسمتارزشیابیپیشرفتتحصیلیموردنظرمی باشد.درقسمت بالای راهنمایارزشیابیپیشرفتتحصیلیدروسنظری عملی ، بخشی به نام مدل ارزشیابی وجود دارد.بهطورمختصرچگونگی محاسبه نمره نهایی توضیحدادهمی شود


 

مدل نمره گذاری 1 (مدل ارزشیابی 6-1-2-1 ):

10/  (( نمره مستمر اول × 1 ) + ( نمره پایانی اول × 2 ) + ( نمره مستمر دوم × 1 ) + ( نمره پایانی دوم × 6 ))=  نمره سالانه

مدل نمره گذاری 2 (مدل ارزشیابی 1-1 ):

2 / (( نمره پایانی اول × 1) + (نمره پایانی دوم × 1 ))  =نمره سالانه

توضیح: در موقع ثبت نمرات در سیستم، نمرات در قسمت ستون مربوط به پایانی1 و پایانی 2 ثبت می شوند.


مدل نمره گذاری 3 :

این مدل صرفا دارای یک نمره در طول دوره تحصیلی ( پایانی 2) می باشد.

 

نمره پایانی 2  = نمره سالانه

مدل نمره گذاری 4 (مدل ارزشیابی 4-1 ):

این مدل ارزشیابی معمولا مربوط به دروسی است که ضمن سال ارائه می شوند.

 

5 / ((نمره مستمر × 1) + ( نمره پایانی ×4))  = نمره سالانه  

توضیح: در موقع ثبت نمرات در سیستم، نمرات در قسمت ستون مربوط به مستمر 2 و پایانی 2 ثبت می شوند.[ دوشنبه 92/11/7 ] [ 12:38 صبح ] [ NASRIN AMIRNIROMAND ]

نظردهید

::

مجله اینترنتی دانستنی ها ، amirniromand ، amirniromand

کد حرکت متن دنبال موس